Условия за ползване

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Общи условия за използване на онлайн магазин www.magazinzdrave.bg

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате онлайн магазин www.magazinzdrave.bg.  Ако използвате сайта се счита, че сте съгласни с Общите условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ общите условия, моля не използвайте нашия онлайн магазин.

Интернет сайтът www.magazinzdrave.bg е собственост на Aнита 2017 ООД и се администрира от дружеството. Настоящите Общи условия за ползване на този уеб сайт са съобразени с действащото законодателство в Република България. Те обхващат всички взаимоотношения между Анита 2017 ООД в качеството му на Доставчик на услуги посредством Интернет магазина www.magazinzdrave.bg и Потребителите на тези услуги. Общите условия влизат в сила за всеки потребител при осъществен достъп до този сайт чрез зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на www.magazinzdrave.bg  или чрез заплащане ползването на платени услуги предлагани в сайта. С влизането в сила на общите условия, Потребителят е длъжен да спазва всички права и задължения, произтичащи от тях, както и всички други изисквания, регламентирани от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и в случаите, когато тези изисквания не са упоменати в Общите условия. Анита 2017 ООД си запазва правото да прави промени и да актуализира настоящите условия по всяко време, без да е длъжен да уведомява Потребителите си за това предварително. Задължение на Потребителите е да се информират за извършените промени в Общите условия.

 

Представяни стоки, Услуги и Информация в Сайта

В съответствие с разпоредбите на Закона за защита на потребителя /ЗЗП/ ние предоставяме на Потребителя преди придобиване или ползване на услугите, изчерпателна информация в сайта за всеки предлаган от нас продукт, позволяваща му да направи своя избор, която включва:

1. Всички характеристики на стоката или услугата, които трябва да бъдат известни на потребителя, предоставени в страницата при представяне на съответния продукт

2. Цена на стоката, посочена в български лева (BGN) с ДДС и начин на плащане. Цената, посочена при стоката, е валидна в момента на подаването на заявката за покупка от страна на Клиента. Цените по потвърдени от www.magazinzdrave.bg онлайн поръчки са окончателни и не подлежат на промяна. Транспортните разходи не са включени в обявената цена и са за сметка на Потребителя. В случаите, в които стоката има няколко модификации, в сайта се посочва цената за всяка една модификация

3. Наличие на стоката или услугата

4. Анита 2017 ООД има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, Анита 2017 ООД има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива. Съобщението за намаление на цените се прави по начина, регламентиран в чл.64, точка 1 ЗЗП – "чрез поставяне на новата цена до старата, която е зачертана". Посоченото съобщението не може да бъде прилагано за период, по-дълъг от един месец и по-кратък от един работен ден. При визираните в чл.66 от ЗЗП условия, съобщението за намаление на цените може да обхваща и период, по -дълъг от един месец, но не повече от 6 месеца.
 
7. Вие като потребители имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 14 работни дни от получаване на стоката в случай, че те не са използвани, не е нарушавана цялостта на опаковката им и във вида, в който е получена и условията по чл.55 от ЗЗП. В този случай Потребителят не е длъжен да посочва причина за отказа си, както и не дължи обезщетение или неустойка. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на КУПУВАЧА. Потребителят няма право на отказ, когато се касае за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които доставчикът не е в състояние да контролира.
 
При връщането на стока, потребителят заплаща транспортните разходи и се възстановява само сумата за продуктите. Не се възстановява сумата по транспортните разходи.
 
8. В случаите, когато е закупена дефектна стока и Потребителят е установил това в рамките на 24 часа от получаването на същата, Анита 2017 ООД има правото да предложи или да замени дефектната стока или да възстанови заплатената за нея стойност. Дефектна е всяка стока, която не отговаря на общоприетите очаквания за обичайна употреба по смисъла на чл.132 от ЗЗП. В случаите, в които Потребителят е закупил стока, несъответстваща на характеристиките, посочени в този сайт, Анита 2017 ООД възстановява заплатената от потребителя сума. Потребителят има задължението да предаде стоката в ненарушен търговски вид и опаковка.
 
9. Потребителят има право да разглежда, зарежда и съхранява информация от сайта само и единствено за ЛИЧНА НЕТЪРГОВСКА ЦЕЛ. Материалите на този сайт, включително всички текстове, изображения, знаци, символи, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всяка извършена от Потребител промяна на материалите в сайта и/или копирането им, и/ или публичното им разпространение с цел каквато и да било обществена или търговска цел, ще бъде третирана като нарушение на авторското право, правата върху търговски марки или други законови разпоредби. Цитираните в сайта марки и фирмени знаци са собственост на съответните фирми и организации.
 
10. Потребителят няма право да използва сайта, за да изпраща или предава заплашващи, оклеветяващи, нараняващи, неприлични, порнографски или други материали, чието съдържание е незаконно. В тази връзка Анита 2017 ООД не носи отговорност и не дължи обезщетения за тези материали и/или нарушаване на авторските права, включително интелектуалната собственост.
 
 
Правила за използване на сайта